Åpenhetsrapport
 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS har lagt fram åpenhetsrapport. Rapporten gir relevant informasjon om revisjonsenheten.


I rapporten kan du finne informasjon om hvordan selskapet er organisert, hvem som er våre eiere, representantskapet, hvem som sitter i styret, ansatte og arbeidsmiljø, oppgaver og virksomhet, kvalitetskontroll, uavhengighet, etter- og videreutdanning, økonomi og innsyn og åpenhet.


Revisorloven § 5a-2 krever at revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse årlig skal avgi en åpenhetsrapport. Kommunale revisjonsenheter er ikke forpliktet til å avgi slik rapport. Åpenhet er imidlertid en sentral verdi i offentlig sektor, og vi mener at kommunal revisjon bør være minst like åpen som privat revisjon. Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS har derfor valgt å utgi en slik rapport, med bakgrunn i anbefaling fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF).


Du kan laste ned rapporten her, eller henvende deg til oss for å få papirversjonen.