Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter

Nedenfor er en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter for de respektive eierkommuner. Vi gjør oppmerksom på at det kan gå noe tid fra en rapport er fullført til den gjøres tilgjengelig på denne siden.

 

Rapporter fra andre kommunerevisjonsvirksomheter er tilgjengelige i et søkbart register hos NKRF.


Alta kommune

Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak (2018)  

Anskaffelse av varer og tjenester (2017)

Samhandlingsreformen (2017)  

Forvaltning av startlån (2015)  

Rutiner for internkontroll (2015)  

Barneverntjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem (2015)  

Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (2014) 

Ressursbruk i skolefritidsordningen (SFO) (2013)

Byggesaksbehandling (2013)

Samordning i barn- og ungetjenesten (2012)

Sykefravær og arbeidsnærvær (2011)

Tilpasset opplæring og tidlig innsats (2011)

Saksbehandling og rutiner i sosialtjenesten (2010)

Saksbehandling ved søknad om omsorgslønn (2010)

Innkjøpsavtalene (2009)

Økonomistyring i helse og sosialsektoren (2009)

Bygningsvedlikehold (2008)

Offentlige anskaffelser (2008)

Beregning av selvkost (2007)

Spesialundervisning (2006)
Barneverntjenesten (2006)

 

Båtsfjord kommune

Spesialundervisning (2019)  

 

Finnmark fylkeskommune

Personalforvaltning i videregående skoler (2018)  

 

Hammerfest kommune

Samhandlingsreformen (2018)  

Kommunale anskaffelser (2017)

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet (2016)

Sykefravær og IA-avtalen (2015) 

Forvaltning av startlån (2014)  

Samhandling og saksbehandling i forebyggende tjenester (2013)

Undersøkelse - Hammerfest eiendom KF og Parkgata 18 (2013)

Anskaffelser av varer og tjenester (2013)

Økonomistyring (2012)

Byggesaksbehandling (2011)

Økonomistyring i pleie- og omsorgssektoren (2011)

Økonomistyring i byggeprosjekter (2010)
Oppfølging av politiske vedtak (2008)
Bygningsvedlikehold (2008)

Kommunal innfordring (2008)

Barneverntjenesten (2006)
Kostnadsrammer på byggeprosjekt (2006)

 

Hasvik kommune

Sykefravær og IA-avtalen (2018)  

Beregning av selvkost på VAR-området (2017)  

Rutiner i investeringsprosjekter (2017) 

Sosialtjenesten og NAV Hasvik (2015)

Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (2014)

Offentlige anskaffelser (2013)

Ressursbruk og kvalitet i skolen (2011)

Barneverntjenesten (2010)

Salg av kommunale boliger (2009) 

Saksbehandling av enkeltvedtak (2008)

Beregning av selvkost (2006) 

 

Kautokeino kommune

Beregning av selvkost på VAR-området (2017)  

Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten (2016)

Rutiner i investeringsprosjekter (2014)

Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak (2013)

Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold (2012)

Rutiner og økonomistyring i kultur og barnehager (2012)

Journal- og arkivsystem og dokumentinnsyn (2010)

IA-avtalen og sykefraværsarbeid (2009) 

Barneverntjenesten (2009)

Saksbehandling av enkeltvedtak (2008)
Beregning av selvkost (2007)
Tilpasset opplæring (2006)

Karasjok kommune

Offentlige anskaffelser (2018)  

Saksbehandling av enkeltvedtak (2017) 

Rutiner for internkontroll (2015)  

Økonomistyring (2015)  

Tilpasset opplæring og tidlig innsats (2013)

Sosialtjenesten og NAV Karasjok (2013)

Sykefravær (2012)

Økonomistyring i pleie og omsorg (2011)

Barneverntjenesten (2009)  

Offentlige anskaffelser (2008)
Organisering og ressursbruk i grunnskolen (2007)
Økonomisk sosialhjelp (2006)
Beregning av selvkost (2006)

 

Kvalsund kommune

Nærings- og utviklingsarbeid (2018)  

Spesialundervisning (2015) 

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet (2014)  

Offentlige anskaffelser (2013)

Granskning: Utbetaling av diverse konsulenthonorar (2012)

Ressursbruk og kvalitet i skolen (2011)

Notat vei og bru i Fægfjord (2011)
Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold (2010)

Barneverntjenesten (2009)
Saksbehandling av enkeltvedtak (2007)
Beregning av selvkost (2006)

Fastlegeordningen (2006)

 

Loppa kommune

Samhandlingsreformen (2017)  

Offentlige anskaffelser (2015)

Bruk av overtid (2013) 

Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold (2012)

Sosialtjenesten og NAV Loppa (2011)

Forvaltning av nærings- og omstillingsmidler (2009)  

Saksbehandling av enkeltvedtak (2008)
Økonomisk sosialhjelp(2006)

Beregning av selvkost (2006) 

 

Måsøy kommune

Samhandlingsreformen (2018)  

Saksbehandling av enkeltvedtak (2016) 

Beregning av selvkost på VAR-området (2015) 

Rutiner for internkontroll (2014)

NOTAT - Diverse forhold vedrørende sjøvannsledninger (2013/2014)

Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold (2012)

Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (2011)

Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen (2010) 

Offentlige anskaffelser (2008)
Beregning av selvkost (2006)
Saksbehandling av enkeltvedtak (2006)

 

Nesseby kommune

Behandling av reguleringsplaner og byggesaker (2018)

 

Nordkapp kommune

Saksbehandling av enkeltvedtak (2018)  

Rutiner i investeringsprosjekter (2015)  

Rutiner for internkontroll (2014)  

Tilpasset opplæring og spesialundervisning (2013)

Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold (2012)

Innkjøpsavtalene (2012)

Barneverntjenesten (2010)

Offentlige anskaffelser (2010)

Økonomistyring (2009) 

Oppfølging av politiske vedtak (2007)
Beregning av selvkost (2007)

Inkluderende arbeidsliv (2006) 

 

Porsanger kommune 

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet (2017) 

Etiske retningslinjer (2016) 

Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten (2015)

Rutiner for internkontroll (2014)  

Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold (2012)

Sykefravær (2012)

Sosialtjenesten og NAV (2011)

Barneverntjenesten (2010)

Offentlige anskaffelser (2010) 

Tilpasset opplæring og spesialundervisning (2009)

Disponering av næringsfond (2008)

Oppfølging av IA-avtalen (2006) 

 

Tana kommune

Legetjenesten (2018)  

 

Vadsø kommune

Kommunale foretak (2018)