Forvaltningsrevisjon

Kommunens virksomhet skal i henhold til kommuneloven (§ 78 nr. 2) og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§ 6) være gjenstand for forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

 

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune som i henhold til kommuneloven (§ 77 nr. 4) og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (§ 9) skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret.

 

VEFIK IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i henhold til lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, herunder RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon .

 

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til:

• økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse

• at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket

• å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets tilsyn med forvaltningenti

 

VEFIK IKS tilstreber at det skal være åpenhet og god kommunikasjon mellom revisor, kommunens ledelse og de reviderte enhetene i kommunen under planlegging, gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjon.